Privacy Informatie


EU-People BV
Bij EU-People BV respecteren wij onze uitzendkrachten, opdrachtgevers en collega’s en hun privacy. In het kader van ons streven naar kwaliteit en integriteit is gegevensbescherming en beveiliging één van onze hoogste prioriteiten. Onze professionele organisatie beoogt een zo groot mogelijke transparantie te geven over wat wij doen met persoonsgegevens en waarom wij dit doen. Als u persoonsgegevens aan ons verstrekt dan geldt EU-People BV als verantwoordelijke in de zin van de AVG voor wat betreft persoonsgegevens. EU-People BV is gevestigd aan Esp 216, 5633 AC Eindhoven en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17198890.

Verwerking van persoonsgegevens van inschrijvingen en werknemers
Indien u bij EU-People BV informatie opvraagt, vragen wij u onder meer om gegevens om u antwoord te kunnen geven, zoals uw naam, telefoonnummer of e-mailadres. Privacy informatie wordt door ons niet telefonisch aan u verstrekt. Als u reageert op een vacature vraagt EU-People BV ook om verdere aanvullende gegevens, zoals uw geboortedatum, nationaliteit, geslacht, gegevens over uw rijbewijs, uw CV, uw werkvoorkeuren en uw functionele geschiktheid om bepaalde soorten werkzaamheden te kunnen verrichten. Om een compleet relevant beeld van kandidaten te krijgen kunnen wij overige bronnen zoals internet raadplegen. Wij zullen de resultaten daarvan met u delen om te voorkomen dat wij een verkeerd of irrelevant beeld krijgen. Wij controleren ook referenties van kandidaten, maar niet voordat zij daar vooraf (mondeling) over zijn geïnformeerd. Wij kunnen ook vragen naar door inleners gevraagde of benodigde aanvullende gegevens zoals certificaten of een VOG. Op het moment dat u voor EU-People BV gaat werken, dan wel al bij ons werkt of hebt gewerkt dan zullen wij ook persoonsgegevens verwerken die vereist zijn in het kader van de personeels- en salarisadministratie, zoals onder meer BSN, gegevens over uw identiteitsbewijs, bankgegevens, eventuele werkvergunning, gewerkte uren en overige benodigde gegevens. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan onze zusterbedrijf EU-People Polska Sp. z o.o., onze zakenpartners en onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensverwerkers), die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin EU-People BV hiertoe verplicht kan worden. Verder kunnen wij uw naam op planningslijsten plaatsen, onder meer om u in staat te stellen afspraken te maken over (duurzaam) samen reizen van en naar uw werkplek. Binnen onze systemen wordt er geen gebruik gemaakt van volledig geautomatiseerde profilering / besluitvorming.

Verwerking van persoonsgegevens van zakelijke relaties
Onder persoonsgegevens van zakelijke relaties vallen contactgegevens van leveranciers, verkopers, medewerkers van opdrachtgevers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden. EU-People BV verwerkt deze persoonsgegevens voor het doen van aanbiedingen of het verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en om een zakelijke relatie te onderhouden of om een overeenkomst te sluiten en te onderhouden. We verstrekken onder meer de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties: namen, contactgegevens en functies van contactpersonen. EU-People BV kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan onze zusterbedrijf EU-People Polska Sp. z o.o., aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers), die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin EU-People BV hiertoe verplicht kan worden.

Doeleinden
EU-People BV kan persoonsgegevens onder meer verwerken om:
• te voldoen aan wettelijke verplichtingen, waaronder belastingverplichtingen, verplichtingen met betrekking tot sociale zekerheid en re-integratie verplichtingen;
• te reageren op vragen en opmerkingen;
• u te kunnen benaderen voor marketingdoeleinden en informatie over ons;
• uw geschiktheid te kunnen beoordelen voor bemiddeling naar (tijdelijk) werk of een opdracht;
• een werknemers- of bemiddelingsrelatie en de bijbehorende arbeidsvoorwaarden aan te gaan en uit te voeren;
• de personeels- en bemiddelingsadministratie te beheren en te onderhouden;
• een overeenkomst met een opdrachtgever aan te gaan en uit te voeren;
• uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid te bevorderen door middel van opleidingen en trainingen;
• een beroep te kunnen doen op eventuele aanspraken op uitkeringen;
• bedrijfsmedische zorg of bedrijfsmaatschappelijk werk te kunnen regelen;
• te zorgen voor huisvesting;
• accountantscontroles en audits uit te oefenen;
• klachten en geschillen te behandelen;
• te zorgen voor de benodigde verzekeringen.
De verwerking van uw persoonsgegevens geschiedt op basis van een wettelijke verplichting, ter uitvoering van de overeenkomst die we met u aangaan of zijn aangegaan of op basis van het gerechtvaardigd belang van EU-People BV om haar diensten zo efficiënt en klantvriendelijk mogelijk uit te kunnen voeren.

Derden
Voor de hiervoor genoemde doeleinden kunnen we gebruik maken van diensten van derden aan wie in dat kader uw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt. Denk bijvoorbeeld aan onze IT leveranciers, pensioenuitvoerder of telecomdienstverleners. Ook kan EU-People BV uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers of aan onze zusterbedrijf EU-People Polska Sp. z o.o.. Vanzelfsprekend wordt bij deze bovenstaande verstrekkingen uw privacy met de grootste zorg behandeld. Indien EU-People BV daartoe op basis van wet of regelgeving verplicht is kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan bevoegde autoriteiten en overheidsinstanties in binnen en buitenland. Uw persoonsgegevens zullen niet worden verkocht of verhuurd voor commerciële doeleinden.

Bewaartermijn
De bewaartermijnen die wij hanteren zijn in overeenstemming met de wettelijke bewaarplichten en bewaartermijnen, zoals de fiscale bewaarplicht, dan wel langer indien dat bijvoorbeeld nodig is voor de afhandeling van geschillen.

Beveiliging
EU-People BV besteed haar uiterste zorg aan de beveiliging van uw persoonsgegevens, ter voorkoming dat onbevoegden daar toegang toe krijgen. Wij hanteren een strikt beveiligingsbeleid dat periodiek wordt geëvalueerd en indien nodig aangepast. Wij verstrekken alleen persoonlijke gegevens indien wij ons er van overtuigd hebben dat de ontvanger daartoe gerechtigd is. Telefonisch verstrekken wij alleen in zeer uitzonderlijke gevallen persoonsinformatie (b.v. aan het UWV), na een zeer gedegen verificatie van de ontvanger. Bij het verstrekken van persoonsgegevens nemen wij de hoogst mogelijke beveiliging in acht.

Cookies
EU-People BV maakt op haar website gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u de website bezoekt. Via de website van EU-People BV worden functionele cookies geplaatst. Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de website op een goede wijze functioneert. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om informatie te onthouden die u invult bij het inschrijven als werkzoekende, solliciteren op een vacature of het inschrijven voor een nieuwsbrief. Ook worden functionele cookies gebruikt voor het uitlezen van uw browserinstellingen om de website op de goede manier op uw beeldscherm te krijgen. De sociaal media buttons op de website bevatten enkel links naar de betreffende sociaal media pagina’s. Door middel van deze buttons worden door EU-People BV geen persoonsgegevens verwerkt. Indien u op een sociaal media button klikt, worden uw persoonsgegevens verwerkt door de betreffende sociaal media dienst.

Uw rechten
U hebt het recht EU-People BV schriftelijk te verzoeken om:
• inzage in uw persoonsgegevens;
• een kopie van de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
• Het klaarzetten van uw persoonsgegevens in ons portal tbv dataportabiliteit. Uw verzoek wordt binnen vier weken door EU-People BV afgehandeld.
Indien blijkt dat de door EU-People BV verwerkte persoonsgegevens onjuistheden bevatten kunt u EU-People BV verzoeken om deze gegevens te verbeteren of aan te vullen. U hebt het recht EU-People te verzoeken uw persoonsgegevens af te schermen. U hebt het recht EU-People BV te verzoeken uw gegevens te verwijderen. Gegevens waarvan wij wettelijk niet verplicht zijn deze te bewaren zullen wij voor zover technisch mogelijk verwijderen uit onze systemen. U kunt ten alle tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

Verzoeken op grond van het recht van inzage, correctie, verzet, verwijdering of bezwaar kunt u schriftelijk (onder vermelding van uw volledige naam + geboortedatum + handtekening) richten aan:

EU-People BV
Esp 216
5633 AC Eindhoven

Indien u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door EU-People BV kunt u dit aan ons melden (+31 (0)88-2014100 – administration@eu-people.com ) of u kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie daarvoor de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.