Informacja o polityce prywatności


EU-People BV
W EU-People BV szanujemy naszych pracowników tymczasowych, klientów i współpracowników oraz ich prywatność. W kontekście naszego zaangażowania w jakość i uczciwość, ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo to jeden z naszych najwyższych priorytetów. Nasza profesjonalna organizacja dąży do zapewnienia jak największej przejrzystości w zakresie tego, co robimy z danymi osobowymi i dlaczego to robimy. Jeśli przekażesz nam dane osobowe do przetwarzania, firma EU-People BV zostanie uznana za odpowiedzialną w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (AVG). EU-People BV z siedzibą pod adresem Esp 216, 5633 AC Eindhoven, jest zarejestrowana w Izbie Handlowej pod numerem 17198890.

Przetwarzanie danych osobowych kandydatów oraz pracowników
Jeśli zawnioskujesz w firmie EU-People BV o informacje, zapytamy Ciebie o dane osobowe, takie jak Twoje imię i nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail, by móc udzielić Ci odpowiedzi na zadane pytanie. Telefonicznie nie udzielamy informacji dotyczących prywatności.
Jeśli ubiegasz się o stanowisko, EU-People BV zapyta Ciebie także o informacje dodatkowe, takie jak data urodzenia, narodowość, płeć, dane dotyczące prawa jazdy, CV, preferencje dotyczące pracy oraz o zdolność do wykonywania określonych rodzajów pracy.
Aby uzyskać kompletny obraz kandydatów, możemy skorzystać z innych źródeł informacji, takich jak na przykład Internet. W takim przypadku poinformujemy Ciebie o wynikach, aby zapobiec uzyskaniu niewłaściwego obrazu sytuacji.
Sprawdzamy również referencje od kandydatów, jednak nie wcześniej, niż zostaną o tym z wyprzedzeniem (ustnie) poinformowani. Możemy również poprosić o dodatkowe informacje wymagane przez klientów lub konieczne do rozpoczęcia pracy, takie jak certyfikaty lub zaświadczenie o niekaralności (VOG).
W chwili rozpoczęcia pracy dla EU-People BV lub jeśli aktualnie współpracujesz, bądź współpracowałeś z nami, przetwarzamy również Twoje dane osobowe wymagane w ramach administracji personalnej i płacowej, takie jak na przykład numer BSN, dane z dokumentu tożsamości, dane konta bankowego, ewentualne pozwolenia na pracę, przepracowane godziny i inne wymagane dane.
Dane te mogą zostać przekazane naszej spółce-siostrze EU-People Polska Sp. z o.o., naszym partnerom biznesowym i podwykonawcom (na przykład przetwarzającym dane), którzy świadczą usługi w ich imieniu, a także we wszystkich innych przypadkach, w których EU-People BV może być do tego zobligowane. Możemy także umieszczać Twoje imię i nazwisko na listach z planem pracy, aby między innymi umożliwić Tobie zorganizowanie (zrównoważonego) transportu do i z miejsca pracy.
W naszych systemach nie korzystamy z w pełni zautomatyzowanego profilowania / podejmowania decyzji.

Przetwarzanie danych osobowych partnerów biznesowych
Dane osobowe dotyczące relacji biznesowych obejmują dane kontaktowe dostawców, sprzedawców, pracowników zatrudnionych u klientów, sponsorów i wszelkich innych podmiotów, z którymi utrzymujemy relacje biznesowe. EU-People BV przetwarza te dane osobowe w celu składania ofert lub dostarczania informacji o usługach i innych działaniach, oraz w celu podtrzymania relacji biznesowych lub zawarcia i utrzymania umowy.
Przetwarzamy między innymi następujące dane osobowe dotyczące relacji biznesowych: imiona i nazwiska, dane kontaktowe i funkcje osób kontaktowych. EU-People BV może przekazywać dane osobowe pozyskane od relacji biznesowych, jeśli jest to niezbędne do osiągnięcia celów relacji biznesowych lub w ramach pośrednictwa pracy. Dane te mogą zostać przekazane naszej spółce-siostrze EU-People Polska Sp. z o.o., naszym partnerom biznesowym i podwykonawcom (na przykład przetwarzającym dane), którzy świadczą usługi w ich imieniu, a także we wszystkich innych przypadkach, w których EU-People BV może być do tego zobligowana.

Cele przetwarzania
EU-People BV może przetwarzać dane osobowe m.in. w ramach poniżej wymienionych celów:
• Wypełnienie obowiązków prawnych, w tym obowiązki podatkowe, zobowiązania w zakresie zabezpieczenia społecznego i obowiązki związane z reintegracją zawodową;
• Udzielanie odpowiedzi na pytania i komentarze;
• Kontakt w celach marketingowych i informowanie o nas;
• Ocena zdolności do wykonywania pracy w ramach pracy tymczasowej lub zlecenia;
• Zawarcie i wykonywanie stosunku pracy lub pośrednictwo pracy oraz związanych z tym warunków zatrudnienia;
• Zarzadzanie administracją personalną i pośrednictwa pracy, jak i serwisowanie systemów;
• Zawarcie lub wykonanie umowy ze Zleceniodawcą;
• Ocena Twojego rozwoju zawodowego oraz szans na zatrudnienie poprzez dokształcanie i szkolenia;
• Skorzystanie z możliwości uzyskania świadczeń socjalnych bądź ewentualnych kompensat;
• Organizowanie służbowej opieki medycznej lub pracy społecznej na rzecz firmy;
• Zapewnienie zakwaterowania;
• Przeprowadzenie kontroli księgowych i audytów;
• Rozpatrywanie skarg i sporów;
• Zapewnienie wymaganych ubezpieczeń.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o obowiązek prawny, w ramach realizacji umowy, którą zawieramy lub którą z Tobą zawarliśmy, albo w oparciu o uzasadniony interes EU-People BV, aby móc wykonywać swoje usługi w sposób jak najbardziej wydajny i przyjazny dla klienta.

Podmioty trzecie
W ramach wyżej wymienionych celów możemy skorzystać z usług podmiotów trzecich, którym dane osobowe mogą zostać w tym celu udostępnione. Proszę wziąć pod uwagę na przykład naszych dostawców usług IT, fundusz emerytalny lub dostawców usług telekomunikacyjnych. EU-People BV może również przekazywać dane osobowe swoim klientom lub spółce-siostrze EU-People Polska Sp. z o.o. Oczywiście w trakcie przetwarzania Twoich danych osobowych Twoja prywatność będzie chroniona z najwyższą starannością.
Jeśli EU-People BV jest zobowiązane do tego na podstawie przepisów ustawowych lub wykonawczych, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane właściwym organom i instytucjom rządowym w kraju i za granicą. Twoje dane osobowe nie będą sprzedawane ani wynajmowane w celach komercyjnych.

Okres przechowywania danych
Okresy przechowywania danych, które mają zastosowanie, są zgodne z ustawowymi obowiązkami i okresami przechowywania danych, takimi jak na przykład okres przechowywania dokumentów podatkowych, dane mogą być przechowywane dłużej, jeśli jest to konieczne do rozstrzygania sporów.

Bezpieczeństwo
EU-People BV przywiązuje najwyższą wagę do bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, tak aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do nich. Stosujemy restrykcyjną politykę bezpieczeństwa, która jest okresowo kontrolowana i w razie potrzeby dopasowywana. Przekazujemy dane osobowe tylko w sytuacji, kiedy jesteśmy przekonani, że odbiorca ma do tego prawo. Przez telefon przekazujemy dane osobowe jedynie w bardzo wyjątkowych sytuacjach (na przykład do UWV), po bardzo dokładnej weryfikacji odbiorcy. Przekazując dane osobowe, stosujemy najwyższe możliwe zabezpieczenia.

Pliki cookie
EU-People BV wykorzystuje pliki cookie na swojej stronie internetowej. Pliki cookie to pliki tekstowe przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym podczas odwiedzania witryny. Funkcjonalne pliki cookie są umieszczane za pośrednictwem strony internetowej EU-People BV. Są to pliki, które zapewniają prawidłowe działanie witryny. Pliki te służą na przykład do zapamiętywania informacji wprowadzanych podczas rejestrowania się jako poszukujący pracy, ubiegania się o wolny wakat lub zapisywania się na newsletter.
Funkcjonalne pliki cookie służą również do odczytu ustawień przeglądarki w celu uzyskania we właściwy sposób na ekranie strony internetowej.
Przyciski mediów społecznościowych na stronie zawierają tylko linki do odpowiednich stron mediów społecznościowych. Żadne dane osobowe nie będą przetwarzane przez EU-People BV, jeśli użyjesz tych przycisków. Jeśli klikniesz przycisk mediów społecznościowych, Twoje dane osobowe zostaną przetworzone przez odpowiednią usługę mediów społecznościowych.

Twoje prawa
Masz prawo zwrócić się do EU-People BV w formie pisemnej o:
• Wgląd do Twoich danych osobowych;
• Kopię Twoich danych osobowych, które przetwarzamy;
• Przygotowanie kopii danych osobowych w naszym portalu w ramach prawa do przenoszenia danych.
Twoja prośba zostanie rozpatrzona przez EU-People BV w przeciągu czterech tygodni od złożenia wniosku.

Jeśli okaże się, że dane osobowe przetwarzane przez EU-People BV zawierają nieścisłości, możesz zawnioskować o poprawienie lub uzupełnienie tych danych przez EU-People BV. Masz prawo zwrócić się do EU-People BV o ochronę swoich danych osobowych. Masz także prawo zwrócić się do EU-People BV o usunięcie Twoich danych osobowych. Dane, których nie jesteśmy prawnie zobowiązani przechowywać, zostaną usunięte z naszych systemów, jeśli jest to z technicznego punku widzenia możliwe. W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych. Wnioski dotyczące prawa do wglądu, korekty, ograniczenia przetwarzania, usunięcia lub sprzeciwu można kierować pisemnie na poniższy adres (podając w treści wniosku imiona, nazwisko, datę urodzenia i własnoręczny podpis):

EU-People BV
Esp 216
5633 AC Eindhoven

Skargi dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez EU-People BV, możesz zgłosić do nas bezpośrednio (+31 (0) 88-2014100 - administration@eu-people.com ), jak także do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Autoriteit Personsgegevens). Patrz strona internetowa: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.